top of page

Tilbud og handelsbetingelser

Følgende betingelser er gældende hos wunders, med mindre andet er aftalt.
 

Tilbud
Accept af tilbud kan afgives både mundtligt og skriftligt. Uanset hvilken form accepten tager, anses den som bindende, så længe den opfylder de følgende vilkår.

Gyldighed af mundtlig accept:
Mundtlige accepter af tilbud anses som gyldige, hvis de tydeligt udtrykker accept af tilbuddets vilkår, og det er til enhver tid det sidst fremsendte tilbud, som er gældende ved igangsættelse. Parterne bestræber sig på at dokumentere den mundtlige accept på en pålidelig måde, f.eks. ved at sende en bekræftelsesmail efterfølgende.

Accept med rettelser: 
Hvis accept medfører ønske om rettelser eller ændringer i tilbuddets vilkår, skal sådanne rettelser foreligge skriftligt og klart specificeret. Eventuelle ændringer betragtes som et nyt tilbud, som kræver accept fra tilbudsgiveren. Gældende tilbud ved iværksættelse er det senest fremsendte tilbud.

Procedure for rettelser: 
Ønsker om rettelser eller ændringer skal formuleres skriftligt og sendes til tilbudsgiveren. Tilbudsgiveren vil herefter vurdere de foreslåede rettelser og afgøre, om de accepteres eller afvises.

Fremsendelse af nyt tilbud: 
Hvis de foreslåede rettelser accepteres af tilbudsgiveren, vil der blive udarbejdet et nyt tilbud, der indeholder de godkendte ændringer. Dette nye tilbud anses for bindende, når det accepteres af begge parter. Ved at acceptere dette tilbud bekræfter du, at du har læst, forstået og accepteret de ovenstående betingelser for accept af tilbud. Disse betingelser udgør en bindende aftale mellem dig som acceptant og tilbudsgiveren. Parterne bør være opmærksomme på, at iværksættelse af arbejde
anses som en accept af tilbuddet og de tilhørende vilkår.

​Udløbsdato på godkendelse af tilbud:
Wunders forholder sig ret til genforhandling af tilbud, hvis godkendelse ikke er foretaget før tilbuddets sidste godkendelsesdato, medmindre andet er aftalt.

Fakturering
Wunders for
beholder sig ret til at del-fakturere hver enkelt fase ved levering; dette gælder også før rettelser til den respektive fase er udført.

Betaling & betalingsfrist
Betalingsfristen er 14 dage efter fakturadato, medmindre andet er aftalt og angivet på fakturaen.
**Hvis betalingen sker for sent, forbeholder vi os retten til at opkræve morarenter. Morarenten beregnes fra forfaldsdagen og fastsættes i overensstemmelse med Rentelovens § 5. Renten efter forfaldsdagen (morarenten) fastsættes til en rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 8 procentpoint. Referencesatsen er den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år. Læs mere om morarentesatsen og beregn renten i linket på wunders.dk under Handelsbetingelser. Beregningen er vejledende, og yderligere oplysninger om morarentesatsen findes på wunders.dk under Handelsbetingelser.”

Priser
Priserne er eksklusiv moms. Prisen er som udgangspunkt inkl. to korrekturgange, med mindre andet er aftalt. Korrekturer ud over det aftalte, afregnes efter tidsforbrug. Alle priser er uden ekstra ydelser, medmindre andet er direkte angivet i tilbuddet.

​Ekstraydelser
Ekstraydelser er bl.a. defineret som: medie spend, fotografering, billedmanipulation, køb af stock billeder, rettigheder, illustrationsarbejde, tekstforfatning, sprogversionering, tryk og andre produktionsomkostninger, som envidere fragt og andre omkostninger forbundet ved levering. Hvis kunden hos wunders overskrider produktionsplanen eller ønsker væsentlige ændringer i forhold til briefingen efter igangsættelse af opgave/projekt, forbeholder vi os ret til at fakturere ekstra omkostninger, som kan være forbundet derved.

Ansvar
**Bureauet wunders ansvar for fejl er retligt begrænset til fakturabeløbet for den pågældende opgave og omfatter ikke eventuelle følgevirkninger for kunden eller anden eller tredjeparter. Reklamebureauet er ikke ansvarlig for forsinkelser, der skyldes manglende kundetilbagemelding og godkendelse. Bureauet kan yderligere ikke drages til ansvar for fejl i materiale, der har været til korrektur og er godkendt af kunde.

Rettigheder
**Kunden hos reklamebureauet wunders har efter godkendelsen af materialet ret til overdragelse af færdige indrykningsfiler og trykfiler. Ophavsretten til det udførte kommunikationsarbejde, tilhører bureauet. Ved opstart af projektet aftales det, hvordan og i hvilket omfang filer overdrages. Kunden har brugsretten under det løbende samarbejde og kan efter aftale overdrages retten til det færdige materiale efterfølgende. 
Tredjemandsrettigheder til modeller, fotos, musik, illustrationer m.v. kan begrænse den frie brug af materialet. Disse rettigheder forhandles seperat. Det kan f.eks være plakat tillæg på modeller eller web /app rettigheder, som ikke er indeholdt i oprindelig køb af copyrightbeskyttet materiale. Skrifter er  ikke indholdt i overdragelse, da dette ikke er tilladt ifølge ophavsretten. Bureauet forbeholder sig retten til at bruge udførte arbejder til egen markedsføring, medmindre andet er skriftligt aftalt. Særlige rettigheder kan forhandles ved indgåelse af samarbejdsaftale med reklamebureauet wunders.

 

Bureau:
Wunders, Filmbyen 25, 5. sal. 8000 Aarhus C, DK

(Bygning har netop skiftet nummer fra filmbyen 4 til 25)
Telefon:
+45 27801062
Email: info@wunders.dk

bottom of page